Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej informuje, iż rozpoczyna się kwalifikacja osób do pomocy żywnościowej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art 7 ustawy o pomocy społecznej tj. z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia,niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu, narkomanii, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. od 01 października 2018r kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1402 zł oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka pok nr 9 z zaświadczeniami o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 
Treść informacji: tutaj
Odwiedzono: 535 razy,     Data publikacji: 5 Października 2018

Powrót