Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Informacja dotycząca wyboru ławników

Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) informujemy, że  Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło liczbę ławników do wyboru przez Radę Gminy Kamienica Polska na kadencję 2020-2023.

Liczba ta wynosi:
1.      do Sądu Okręgowego w Częstochowie   – 1
w tym do Sądu Pracy                      –
2.      do Sądu Rejonowego w Częstochowie   – 1
w tym do Sądu Pracy                   – 1
 
Zgodnie z art. 162 § 1 Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich;
2.      jest nieskazitelnego charakteru;
3.      ukończył 30 lat;
4.      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5.      nie przekroczył 70 lat;
6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7.      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazującą szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2.      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3.      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4.      adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5.      radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6.      duchowni;
7.      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8.      funkcjonariusze Służby Więziennej;
9.      radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Kamienica Polska – Biuro Rady, pok. nr 1, tel. 34 3273 333 wew. 31
       I.            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
a)      Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
b)      Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu  postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)      Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
d)     Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
e)      Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
W/w dokumenty lit. a – d  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
    II.            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego  właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące  tej organizacji. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 III.            Do zgłoszenia kandydata na ławnika  dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis  każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 IV.            Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze
na liście, o której mowa w pkt III.
    V.            Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 VI.            Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
VII.            Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze  Rady Gminy Kamienica Polska, pokój nr 1 przy ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, tel. 34 3273 333 wew. 31, w godz.
od 8.00 do 15.00 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kamienica Polska.
 
Treść informacji: tutaj
Lista osób, popierających kandydata na łatwnika: tutaj
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika: tutaj
 Odwiedzono: 515 razy,     Data publikacji: 8 Maja 2019

Powrót