Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w Gminie Kamienica Polska

Od 1 maja 2019r. stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych ulegnie zmianie:

 
  • stawka za odpady segregowane wynosi 13,00 zł miesięcznie na osobę,
  • stawka za odpady niesegregowane wynosi 28,00 zł miesięcznie na osobę.
Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Kamienica Polska w dniu 10.04.2019r. po dokładnym przeanalizowaniu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
 
Termin płatności:
Opłaty należy uiszczać do dnia 25-tego każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. Wpłaty można dokonywać na konto gminy, w kasie Urzędy Gminy lub u Sołtysa.
 
Na zmianę stawek opłaty miała wpływ cena przetargu nieograniczonego, który został przeprowadzony przez gminę w związku z zakończeniem trwania poprzedniej umowy na odbiór odpadów komunalnych. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone oferty przez trzy firmy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego została wybrana firma TAMAX Szczepan Cieślak z siedzibą w Sędziszowie, która zaoferowała najniższą cenę w wysokości 850.080,00 złotych.
Należy dodać, że na wysokość kwot oferowanych miał wpływ przede wszystkim wzrost cen przyjęcia odpadów na wysypisku w Sobuczynie oraz wzrost cen opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów.Odwiedzono: 1534 razy,     Data publikacji: 12 Kwietnia 2019

Powrót