Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kamienica Polska w 2021 roku z zakresu upowszechniania kultury i sportu

Na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057  z późn. zm.) ogłasza się, że w trybie w/w ustawy przyznano w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w 2021 roku.:
 
- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kamienica Polska”
w Kamienicy Polskiej dotację w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć treningowych, uczestniczenie w rozgrywkach piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych”,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „DWÓJKA” w Kamienicy Polskiej dotację w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie w rozgrywkach koszykówki w różnych kategoriach wiekowych oraz działalność statutowa klubu”.

 
Odwiedzono: 205 razy,     Data publikacji: 12 Lutego 2021

Powrót