Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informujemy, iż można składać wnioski o stypendium szkolne na rok 2017/2018.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej w terminie od 1 września do 15 września 2017r.

 
Pomoc materialna przysługuje:
1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej – Dz. U z 2016r. poz. 930 ze zm.).
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kamienica Polska.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje: uczniom klas zerowych; uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kamienica Polska.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje również:

  1. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, gdy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360zł (rocznie).
  2.  Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
  3.  
Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej (34 3273492) w godzinach jego urzędowania, wzór wniosku do pobrania w tut. Ośrodku.
 
UWAGI:
1. Złożone przez wnioskodawców wnioski muszą być kompletne tj. udokumentowane dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny, wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z GOPS-u (zasiłki rodzinne itd.) z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku ( dochody netto z miesiąca sierpnia 2017r).
2 .Kryterium dochodowe obecnie obowiązujące to kwota 514,00 zł netto na osobę w rodzinie . Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.
3.Termin składania wniosków: od 01.09.2017r do 15.09.2017r.
 
 

 
Odwiedzono: 564 razy,     Data publikacji: 31 Sierpnia 2017

Powrót