Urząd Gminy
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 327 33 38, 327 33 33
fax 34 327 31 49
poczta@kamienicapolska.pl

 

Obowiązki zimowe

Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym oraz innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm. ).

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z § 3. 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska, przyjętego Uchwałą nr 119/XVIII/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 listopada 2020 r. do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób mechaniczny lub ręczny poprzez ich zamiatanie, zbieranie, zmywanie, zagarnianie w miejsca nie powodujące utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.
 Odwiedzono: 356 razy,     Data publikacji: 19 Stycznia 2021

Powrót